ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

    Seria “Bibliotheca Tessinensis” jest wydawnictwem niekomercyjnym. Jego powstanie i publikacja dwóch pierwszych tomów stały się możliwe dzięki grantom Unii Europejskiej, jakie Książnica Cieszyńska i Ośrodek Dokumentacyjny otrzymały z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Czechy 2000 w Euroregionie “Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko”. Po polskiej stronie granicy projekt ów uzyskał ponadto dofinansowanie ze środków Komitetu Badań Naukowych oraz funduszy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Śląskiego. Ze strony czeskiej wsparły go z kolei Ministerstwo Kultury oraz firma “Walmark” a.s.

Rozpoczęcie prac nad edycją dwóch kolejnych tomów okazało się możliwe dzięki dotacjom Unii Europejskiej przyznanym obu wydawcom ze środków EFRR – Fundusz Mikroprojektów Interreg III A Czechy – Polska w Euroregionie “Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko” w ramach projektu “Wspólne źródła”. Książnica Cieszyńska na ten cel pozyskała ponadto subwencję Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, a także wsparcie finansowe ze strony Stiftung Haus Oberschlesien w Ratingen.

Również publikację następnych tomów serii “BT” wydawcy zamierzają finansować ze środków pozabudżetowych.

Książnica Cieszyńska