Edycje opublikowane

Materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty księstwa cieszyńskiego / Leopold Jan Szersznik ; wydał Wacław Gojniczek ; [redakcja naukowa Rościsław Żerelik ; recenzenci Marek Górny, Jiří Stibor ; redakcja techniczna i projekt graficzny Kazimierz Gajdzica]. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2004. – 392 s. : il. ; 25 cm. – (Bibliotheca Tessinensis ; 1. Seria Polonica ; 1)

Edycja materiałów genealogicznych do dziejów szlachty cieszyńskiej zebranych przez Leopolda Jana Szersznika (1747 – 1814) oraz powstałych prawdopodobnie na jego zlecenie akwareli przedstawiających herby szlacheckie z terenu Śląska Cieszyńskiego (“Scuta Nobilium Ducatus Teschinensis”). Zawiera 201 haseł dotyczących poszczególnych rodów szlacheckich, 21 tablic genealogicznych oraz 99 barwnych ilustracji, w tym reprodukcje 96 herbów. Obszerne wprowadzenie do edycji obejmuje informacje na temat dotychczasowego stanu badań nad dziejami szlachty cieszyńskiej, historycznego i genealogicznego warsztatu Leopolda Jana Szersznika, analizę zawartości i znaczenia zebranych przez niego materiałów genealogicznych i heraldycznych oraz omówienia zastosowanej metody wydawniczej. Edycja wyposażona została w przypisy tekstowe i rzeczowe, konkordancję nazw miejscowości z terenu Śląska Cieszyńskiego, indeksy osobowy i geograficzny oraz streszczenia w językach czeskim i niemieckim.

 

*

Stát, církev a národ v československé části Těąínského Slezska (1945-1953) / editor Józef Szymeczek ; [vědecká spolupráce a jazyková úprava Jiří Friedl ; spolupráce při tvorbě poznámkového aparátu Marian Steffek, Jiří Friedl, Petr Tesař ; spolupráce při tvorbě rejstříků Bohdan Małysz ; obálka, grafická úprava, technická redakce a sazba Kazimierz Gajdzica, odpovědný redaktor Marian Steffek ; recenzenti Krzysztof Nowak, Jaromír Pavlíček]. – Český Těąín : Kongres Poláků v České republice. Dokumentační centrum, 2004. – 255 s. : il. ; 25 cm. – (Bibliotheca Tessinensis ; 2. Seria Bohemica ; 1).

Edycja materiałów źródłowych odnoszących się do wzajemnych relacji pomiędzy państwem, kościołami i związkami wyznaniowymi a grupami narodowymi na czechosłowackim obszarze Śląska Cieszyńskiego w pierwszych latach powojennych i w okresie wprowadzania rządów komunistycznych. Obejmuje 52 nieznane dotąd historykom dokumenty o proweniencji państwowej, kościelnej i prywatnej. Poprzedzające edycję wprowadzenie zawiera informacje na temat dotychczasowego stanu badań nad dziejami czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego w okresie powojennym ze szczególnym uwzględnieniem tamtejszych stosunków etnicznych i wyznaniowych, analizę sytuacji kościołów i związków wyznaniowych na tym terenie w okresie powojennym, charakterystykę opublikowanych źródeł, a także omówienie zastosowanej metody wydawniczej. Edycja wyposażona została w przypisy tekstowe i rzeczowe, indeksy osobowy i geograficzny oraz streszczenia w językach polskim i niemieckim.

*

Zaolzie w świetle szyfrogramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (1945-1949) / wydał Jíří Friedl ; [opracowanie indeksów i współpraca redakcyjna Marian Steffek ; opracowanie graficzne i redakcja techniczna Kazimierz Gajdzica ; adiustacja językowa i korekta Małgorzata Szelong ; koordynator projektu Roman Kaszper ; recenzenci Jerzy Tomaszewski, Mečislav Borák]. – Czeski Cieszyn : Kongres Polaków v Republice Czeskiej. Ośrodek Dokumentacyjny, 2007. – 335 s. : il. ; 25 cm. – (Bibliotheca Tessinensis ; 3. Series Bohemica ; 2).

Edycja szyfrogramów przesyłanych pomiędzy warszawskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a jego dyplomatycznym przedstawicielstwem w Pradze od sierpnia 1945 r. do marca 1949 r. W edycji, przygotowanej do druku przez Jiřego Friedla, ogłoszono w całości lub w części 297 szyfrogramów dotyczących Zaolzia. Materiał ten, odsłaniając nieznane dotąd kulisy powojennego sporu o przynależność państwową Śląska Cieszyńskiego, stanowić może nie tylko cenną pomoc w badaniach nad dziejami regionu, który w XX w. kilkakrotnie stawał się przedmiotem polsko-czeskiego konfliktu, ale – jak wolno sądzić – zastosowanie znajdzie też w pracach badawczych o znaczeniu ponadregionalnym, odnoszących się do stosunków międzynarodowych, szczególnie widzianych przez pryzmat procesu kształtowania się podporządkowanego Moskwie bloku państw “demokracji ludowej”. Poprzedzające edycję wprowadzenie obejmuje zarys stosunków polsko-czechosłowackich w pierwszej połowie XX wieku, omówienie stanu badań poświęconych relacjom pomiędzy Polską a Czechosłowacją po drugiej wojnie światowej, charakterystykę i ocenę znaczenia opublikowanych szyfrogramów oraz prezentację zastosowanej metody wydawniczej. Edycja wyposażona została w przypisy tekstowe i rzeczowe, indeksy osobowy i geograficzny oraz streszczenia w językach czeskim, niemieckim i angielskim.

*

Gedenkbuch der Stadt Teschen / Aloys Kaufmann ; herausgegeben und kommentiert von Ingeborg Buchholz-Johanek unter Mitwirkung von Janusz Spyra [wisenschaftlicher Redakteur Janusz Spyra ; Layout und technische Bearbeitung Kazimierz Gajdzica ; Übersetzung aus dem Polnischen Magdalena Engelmann, Grzegorz M. Chromik ; sprachliche Korrektur Dawid Bartoszek, Marcin Widera ; Gutachter Joachim Bahlcke, Krzysztof Mikulski, Karel Müller]. Teil 1.-3. – Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2007. – 3 wol. (431, 414, 447 s.) : il. ; 25 cm. – (Bibliotheca Tessinensis ; 4. Series Polonica ; 2).

Edycja kroniki Cieszyna, pochodzącej spod pióra jego wieloletniego burmistrza, Aloisa Kaufmanna (1772-1847). Dzieło to, obejmujące cztery tomy opracowania autorskiego wraz z suplementami zawierającymi odpisy 265 dokumentów historycznych, w znacznej części niezachowanych do czasów współczesnych, przedstawia dzieje Cieszyna, poczynając od jego legendarnego założenia w 810 r. aż po trzecią dekadę XIX w. Doskonała znajomość źródeł i wierność nowoczesnym, ukształtowanym pod wpływem Oświecenia zasadom naukowego krytycyzmu, pozwoliły Aloisowi Kaufmannowi przygotować dzieło nie tylko rozległe i szczegółowo prezentujące najważniejsze aspekty dziejów miasta, ale i cechujące się znacznym obiektywizmem. Edycja znaleźć może zastosowanie również w badaniach odnoszących się do pozostałych rejonów Górnego Śląska, przede wszystkim w sferze komparatystyki, ale także – z uwagi na obfitość faktografii związanej z dziejami innych, poza Cieszynem, obszarów – bezpośrednio, jako źródło nieznanych dotąd informacji. Trudna do przecenienia pozostaje również jej rola w badaniach w zakresie nauk pomocniczych historii, zwłaszcza dyplomatyki, a także w pracach zorientowanych na dzieje śląskiej historiografii. Poprzedzające edycję obszerne wprowadzenie zawiera informacje na temat biografii oraz historycznego warsztatu Aloisa Kaufmanna, analizę zawartości i znaczenia, a także prezentację dziejów zachowanych do czasów współczesnych wersji jego kroniki oraz omówienia zastosowanej metody wydawniczej. Edycja wyposażona została w przypisy tekstowe i rzeczowe, konkordancję nazw miejscowości z terenu Śląska Cieszyńskiego, indeksy osobowy i miejscowości oraz streszczenia w językach polskim i czeskim.

  

Książnica Cieszyńska