Rada Naukowa

    Od 2005 r. wydawnictwo nadzorowane jest przez Radę Naukową, powołaną wspólnie przez Książnicę Cieszyńską oraz Ośrodek Dokumentacyjny. Do zadań Rady należy opiniowanie instrukcji wydawniczej serii “Bibliotheca Tessinensis”, współtworzenie długoterminowych programów wydawniczych, doradztwo w sprawach wyboru autorów, redaktorów i recenzentów poszczególnych edycji, konsultowanie założeń redakcyjnych kolejnych tomów oraz ocena ogłoszonych edycji.

W skład Rady weszli polscy i czescy historycy zajmujący się problematyką śląska oraz edytorstwem źródeł historycznych, a mianowicie: Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (Slezská univerzita v Opawie) (+), prof. dr hab. Edward Długajczyk (Uniwersytet Śląski), dr Wacław Gojniczek (Uniwersytet Śląski), PhDr. Karel Müller (Zemský archiv w Opawie), Prof. PhDr. et Dr. h.c. Milan Myška, DrSc. (Ostravská univerzita) (+), dr Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Biblioteka Jagiellońska) oraz dr hab. Janusz Spyra prof. AJD (Akademia im. Jana Długosza  w Częstochowie).

Książnica Cieszyńska